Інформація для вчителів.

24.02.2015 11:59

        Потрфоліо - технологія планування професійної кар'єри

Праця педагога  без перебільшення є одним із найскладніших та найвідповідальніших різновидів людської діяльності, що потребує оцінювання й самооцінювання. Інноваційним засобом формування навичок рефлекції (самооцінки) вчителя може стати портфоліо, що розглядається як альтернативна форма оцінювання професіоналізму й результативності роботи педагога. 

Портфоліо вчителя може бути оформлене у вигляді:  

* теки (у теці - накопичувач з файлами);

* презентації;

* відеоролика;

* веб-сайту;

*блогу.

Правила складання портфоліо:

- якомога точніше сформувати мету й завдання власного портфоліо, самокритично оцінивши свої можливості й здібності;

- визначити вигляд і структуру портфоліо, види рефлексії та критерії оцінювання;

- зібрати наявні документи й матеріали, розташувати їх у певноу порядку, скласти перелік;

- усі документи мають бути датовані, необхідно вказати посади й звання рецензетнів, авторів, які пишуть рекомендації за результатами портфоліо (наприклад, до атестації); 

- важливо періодично поповнювати портфоліо відповідними документами й відстежувати результати роботи відповідно до поставлених цілей;

- необхідно вказати джерела, використані в роботі під час підбору матеріалів,  інформація, описати засоби й методи роботи.

Портфоліо може мати вісім розділів.

Розділ 1. Загальні відомості про вчителя

У цьому розділі подаються особисті дані вчителя в різних галузях, а саме: 

* ПІБ, рік народження; 

* посада;

* педагогічне кредо;

* творче кредо; 

* освіта ( навчальний  заклад, рік народження, отримана спеціальність за дипломом);

* володіння іноземними мовати;

* трудовий і педагогічний стаж, стаж роботи в цьому закладі освіти;

* філософія викладання навчального предмета;

* класне керівництво;

* завідування кабінетом;

* рівень кваліфікації (наявність кваліфікаційної категорії, дата проходження атестації);

* підвищення кваліфікації ( назва структури, де пройшов курси, рік, місяць, проблематика курсів);

* додаткові курси;

* оцінка діяльності педагога (урядові нагороди, грамоти, листи подяки);

* громадські доручення і визнання;

* копії документів, що підтверджують наявність вчених і почесних звань та ступенів;

* дипломи різних конкурсів;

* інші докуенти на розсуд педагога.

цей розділ дає змогу зробити висновок про процес індивідуального розвитку педагога. 

Розділ 2. Результати педагогічної діяльності 

У цьому розділі міститься таке:

- матеріали з результатами засвоєння учнями освітніх програм і сформованості в них ключових компетентностей із предмета, що викладається;

- порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника за 3 роки на підставі контрольних зрізів знань, відкритих уроків, участі учнів у олімпіадах, конкурсах;

- результати семестрового оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, державної підсумкової атестації;

- відомості про наявність медалістів;

- результати вступу до вищих навчальних закладів за фахом.

Матеріали цього розділу дають уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності вчителя за певний період.

Розділ 3. Науково-методична діяльність.

У розділі містяться методичні матеріали,що свідчать про рівень професіоналізму педагога, а саме:

* обгрунтування вибору вчителем навчальних програм, переліку навчально-методичної літераткри;

* обгрунтовування вибору вчителем освітніх технологій;

* обгунтовування певних засобів педагогічної діагностики для оцінки навчальних досягнень учнів ;

* використання інформаційно - комунікаційних технологій у навчально - виховному процесі , технологій навчання дітей із проблемами розвитку тощо;

* робота в методичному об'єднанні (кафедрі) , співпраця з науково - методичним центром , установами післядипломної освіти ;

* участь у професійних і творчих педагогічних конкурсах ;

* участь у методичних і предметних тижнях ;

* організація і проведення відкритих уроків , семінарів , круглих столів , майстер-класів тощо;

* участь в експериментальній роботі ;

* проведення наукових досліджень ;

* розробка авторських програм ;

* рецензування підручників , навчальних посібників ;

* написання кандидатських або докторської дисертації ;

* підготовка творчих звітів , рефератів , доповідей , статей ;

* науково- методична тема закладу , робота вчителя в межах опрацювання науково-методичних тем;

* етапи роботи вчителя із самоосвіти ;

а) інформаційно - аналітичний ;

б) упровадження в практику нових педагогічних технологій ;

в) обмін досвідом роботи з теми самоосвіти ;

- виступи на засіданнях педагогічної ради , психолого-педагогічних консиліумах , батьківських зборах , засіданнях ради навчального закладу ;

- публікації вчителя на сторінках фахових газет та журналів ;

- веб - публікації ;

- створення методичного посібника ;

- інші документи.

Роділ 4 .Позакласна робота з предмета

Розділ містить такі документи :

- список творчих робіт , рефератів , пошуково-дослідницьких робіт , проектів , виконаних учнями з предмета ;

- список переможців , олімпіад , конкурсів , змагань , інтелектуальних марафонів тощо.

- сценарії позакласних заходів , фотографії та відеокасети із записами проведених заходів (виставок, предметних екскурсій, КВК, брейн-рингів тощо);

- програми гуртків та факультативів;

- екскурсійна робота;

- організація гурткової роботи;

- інші документи. 

Розділ 5. Результати виховної діяльності.

Цей розділ містить такі матеріали:

1. Самоаналіз виховної діяльності;

2. Опис виховної системи класу;

3. Перелік виховних творчих справ;

4. Резельтати моніторингу розвитку університецького самоврядування  в класі;

5. Документи,  що підтверджують організацію партнерства з батьками учнів;

6. Документи, що підтверджують взаємодію з фондами, громадськими організаціями, причетними до виховання дітей;

7. Виховна програма з термінами реалізації;

8. Документи, що підтверджують участь учнів у фестивалях, конференціях, конкурсах, оглядах, виставках творчих робіт (на міжнародному всеукраїнському регіональному рівнях);

9. Документи, що підтверджують наявність учнів - переможців при фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок, творчих робіт;

Розділ 6. Навчально-методичний комплекс із предмета.

У розділі міститься коротка характеристика навчально-методичного комплексу з предмета, що використовується в навчальному процесі:

* список словників та іншої додаткової літератури з предмета;

* список наочного приладдя (макетів, таблиць, схем, ілюстацій, портретів тощо);

* наявність технічних засобів навчання (телевізора, відеомагнітофона, музичного центра, діапроектора тощо);

* наявність комп'ютера, їх комп'ютерних засобів у навчанні (програм віртуального експеременту, контролю знань, мультемедійних електронних підручників тощо);

* аудіо- та відеопосібників;

* наявність дедактичних матеріалів, збірниківзавдань, вправ, прикладів, рефератів, творів тощо;

* інші дркументи та бажання вчителя;

Розділ 7. Рейтинг педагога.

У цьому розділі можуть міститися:

1. Відгуки вадміністрації навчального закладу, колег, студентів, батьків, учнів про професійну діяльність педагога;

2. Грамоти, дипломи, нагороди за участь у конкурсах, оглядах тощо;

3. Результати анкетування педагога, батьків, колег, адміністрації;

4. Захист честі навчального закладу в спортивних змаганнях, конкурсах, художньої самодіяльності, оглядах.

Розділ 8. Мої педегогічні перспективи.

Комплексне портфоліо

Найефективнішим 

є комплексне портфоліо, що можуть презентувати досвідчні вчителі, таке портфоліо може містити такі розділи:

1. Моя педагогічна концепція.

2. Конструктор уроку.

3. Карта педагогічної активності вчителя.

4. Мій досвід.

5. Мої досягнення.

Процедура презентації портфоліо

Презентація портфоліо - форма випробування, під час якої вчитель демонструє експерементній групі рівень власного професіоналізму і придставляє результати педагогічної діяльності у формі структорованих портфоліо.

Презентація може проходити у вигляді виставки, навчально-методичних матеріалів, слайд-шоу, доповіді з мультимедійним супроводом. Для неї учителю зазвичай відводиться 25-30 хвилин, за які педагог повинен обгрунтувати, як представлені матеріали засвідчують його компетенцію. Презентація - це скорочений виклад розділів портфоліо. Головна мета - за короткий час представити основні результати виконаної роботи за певний період. 

Членами експертної групи задаються питання відповідно до представлених у портфоліо матеріалів (не більше 5-7 запитань). Учитель відповідає на їх, ілюструючи свою відповідь (за необхідності) матеріалами за портфоліо. Відповіді мають бути короткими і стосуватися суті питання. 

 

 

Назад

Контакт

Кривопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів
с. Кривопiлля Верховинський район Iвано-Франкiвська область

© 2015 Усі права захищені.

cтворити безкоштовний сайтWebnode